Mette Varem (Ap)
Mette Varem (Ap). FOTO: Knut Martinsen

Svar til Kjell-Idar Juviks leserinnlegg i Avisa Hemnes

I Hemnes Arbeiderpartis program for perioden 2019-2023 står det mye bra, og når det gjelder skole er ordlyden i programmet som følger: «Vi skal sikre god faglig og pedagogisk opplæring til alle barn i Hemnes». Med dette legger vi først og fremst vekt på det faglige, ikke hvor dette gis. Vi snakket mye med velgere om dette i valgkampen 2019. Veldig mange var fornøyd med ordlyden vi hadde, og at det var åpning for en eventuell endring i struktur hvis det i løpet av perioden ble aktuelt. Jeg er lojal til programmet og til velgerne som valgte meg inn for snart fire år siden.

Partikulturen i Hemnes AP

I formannskapsmøte 15. februar behandlet vi skolestruktursaken. På vegne av AP fremmet jeg følgende forslag:

1. Høsten 2023: Ungdomstrinnet ved Bleikvasslia skole flyttes midlertidig til Korgen sentralskole

2. - Høsten 2024: Elever 5-7 trinn ved Finneidfjord skole flyttes til Hemnes sentralskole
- Høsten 2024: Elever ved Bjerka skole flyttes til Korgen sentralskole

3. - Høsten 2025: Elever 1-4 trinn ved Finneidfjord skole flyttes til Hemnesberget sentralskole

Vi mener det forslaget er det som gir flest barn i Hemnes god faglig og pedagogisk opplæring.

Dette forslaget ble ikke stemt over. Det var kun sosialdemokratenes forslag om å beholde dagens skolestruktur ut 2025 som ble stemt over. Det ble vedtatt mot Aps to stemmer, og ble altså formannskapets vedtak som gikk videre til kommunestyret.

Før kommunestyremøte hadde Hemnes AP sitt årsmøte 21.februar. Jeg hadde dessverre forfall på grunn av sykdom. På forhånd var det meldt inn sak fra Bjerka Arbeiderlag om å beholde dagens skolestruktur ut denne perioden. Dette ble vedtatt med knapt flertall av årsmøte.

23. februar ble skolestruktursaken behandlet i kommunestyret.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe var fem stk fordi en hadde fått permisjon tidligere i møtet. Vi diskuterte saken i gruppemøte og så ingen grunn til å binde representantene i denne saken. Forslaget fra formannskapet om å beholde dagens skolestruktur ut 2025 var langt «verre» enn det som ble vedtatt på vårt årsmøte. Fire av våre fem stemte mot dette forslaget. Men forslaget ble vedtatt mot våre stemmer.

Vi er glad det er slik interesse for Hemnes Arbeiderpartis politikk, både fra velgere, politikere, og tidligere politikere. Vi skal snart komme ut med programmet som gjelder for neste periode. Det er vedtatt, men vi har ikke fått det trykt opp enda.

På Hemnes Aps programmøte i november ble det med knapt flertatt vedtatt følgende som gjelder skoletilbudet; «Vi skal ha gode skoletilbud på alle tettsteder». Det er ikke beskrevet hvor mange skoler vi skal ha i Hemnes, men det regner jeg med blir en ny diskusjon etter 2025, når «Ibrahim-rapporten» om kommunale bygg skal sammenholdes med utredninger som er bestilt på skolestruktur.

Som jeg har beskrevet over for nåværende periode vil jeg også i neste kommunestyreperiode jobbe i tråd med programmet jeg er valgt inn på. Så er det velgerne som bestemmer hvilke politikere vi skal ha i Hemnes.

Om jeg blir valgt skal jeg gjøre mitt beste for alle innbyggere i Hemnes.

Mette Varem

Leder Hemnes Arbeiderparti