2.-kandidat for Hemnes Frp ved kommunevalget 2023.
Per-Arne Skreslett. 2.-kandidat for Hemnes Frp ved kommunevalget 2023. FOTO: Privat

Dette vil FrP


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Det er siste innspurt i valgkampen og jeg ønsker å gi et sammendrag over hva vi i Hemnes Fremskrittsparti ønsker å gi innbyggerne i Hemnes etter valget.

Vi ønsker å stimulere til økt boligbygging og vil derfor å tilby billige eller gratis tomter med eller uten utbygd infrastruktur.

I Korgen vil vi gå for utbygging av Aspmoen 2., siden Tømmerbakkmoen ble for kostbar å bygge ut.

I andre boligfelt kan tomtegrensene endres slik at tomtene blir mere attraktive.

Vi vil tilby næringsaktører billige næringstomter i området.

På Hemnesberget finnes det byggeklare tomter på Juvika som kan tilbys til en rimelig pris til de ønsker å bosette seg i kommunen.

De finnes også andre alternativer på Hemnesberget som må gjøres klare.

Vi ønsker attraktive tomter på alle tettstedene i kommunen.

Vi ønsker også at private kan stå for utbyggingen av nye boligfelt.

Kommunen er til for alle innbyggerne og skal behandle alle henvendelser i samsvar med gjeldende lovverk og så snart som mulig.

Vi ønsker reduksjon i kommunalt byråkrati.

Hemnes kommune har store områder som innbyggerne og turister kan benytte seg av. Vi ønsker å bevare retten til utmark og friluftsliv. Vi ønsker at kommunen fortsetter å holde skuterløypene åpne i vintersesongen. Vi ønsker å se muligheten for å binde sammen kommunens løypetrase med Sverige.

Vi har mye fin natur som er åpen for allmenheten. Det må legges til rette for at de som driver med turisme kan få hjelp til markedsføring og profilering.

Kommunen har et enormt potensial til å bli en turistkommune. Dette må vi finne måter på å utnytte.

Utbygging av hyttefelt skal i stor grad tillates så lenge dette ikke er til hinder for lokal næring eller grunneierne.

Vi håper at flere kan leie ut hytter og boliger til turister.

Vi vil i kommende periode bidra til at eldreomsorgen blir ivaretatt på en best mulig måte for de eldre og for deres pårørende. Vi ønsker å hjelpe til for at de eldre skal få hjelp til å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig.

Til  å få gjennomført en god eldreomsorg må vi finne løsninger for å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunen.

De kommunale veiene i Hemnes kommune har et enormt vedlikeholdsetterslep. Vi ønsker å ha søkelys på veiene i perioden som kommer. Kommunen må søke bedre kunnskap om veivedlikehold fra eksterne der det er størst behov.

Kommunen skal ikke tilta seg oppgaver som enkeltpersoner eller bedrifter kan løse like godt eller bedre. Vi bør privatisere der det lar seg gjøre.

De kommunale byggene har et enormt vedlikeholdsetterslep. Dette vil vi være med på å finne løsninger på, gjerne ved avhending av bygg som det ikke er så stort behov for.

emnes FrP mener at hall i Korgen må realiseres så snart som mulig og helst innenfor kommende periode, men dette skal være til lavest mulig pris uten å bruke fordyrende arkitekt- og design firma. Det er stort behov for en flerbrukshall i Korgen. Skolen har en liten gymsal og med store klasser er det nødvendig med større plass. For idrettslag og andre organisasjoner er det viktig å ha en egen hall som avlaster Hemneshallen som er fullbooket store deler av året.

Hallen bør bygges på dugnad og frivillighet. For frivillighet bugner det av på alle tettsteder i kommunen vår.

Fremskrittspartiet ser frem til å få se hva byggekomiteen kommer frem til. Etter at de kommer frem til hva behovet er for alle parter vil vi være med på utbyggingen.

Hemnes FrP ønsker å avhende deler av museum til lokale stiftelser. Tilgangen til museum har vært fraværende i flere år og vi ser det ikke formålstjenlig med å ha museum hvor publikum ikke har tilgang. Det bevilges penger til utredninger som heller kunne ha vært brukt til formålet utbedring.

Kommunen har lange tradisjoner i båtbygging, landbruk, kraftproduksjon og flere næringer. Alle disse kan vises frem i museum som er drevet av stiftelser og private.

Hemnes FrP vil være positive til all ny næringsetablering i kommunen. Vi vil derimot ikke være bank for etablerte bedrifter og vil dermed ikke være med på å gi lån eller kjøpe aksjer i bedrifter, selv om enkelte investeringer har gått uten tap.

Vi vil ønske industrietableringer velkomne til kommunen. Vi ønsker etablering av bedrifter som kan bruke av kommunens overskuddsenergi.

Etter at vi fikk de triste nyhetene om at NCP ble slått konkurs i juni og den siste nyheten om at Natres eiere vurderer å flytte produksjonen så må vi alle hjelpe til med å skaffe nye arbeidsplasser til kommunen. Hvis en av ektefellene i en familie mister jobben kan vi risikere at de må flytte fra kommunen. Den andre ektefellen er kanskje i en viktig jobb i kommunen som vi da mister.

Hemnes FrP går imot all form for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig eller bo-skatt som det nå er forslag om. Vi ønsker ikke at innbyggerne skal betale skatt for å ha egen bolig eller egen fritidsbolig, eller for å bo i egen bolig.

Hemnes FrP går imot utbygging av vindkraft i kommunen. I Hemnes kommune har vi bygget ut det meste av vassdragene til vannkraft. Etter at det blir slutt på produksjon av fossilt drivstoff så må vi ha mer kraft.

Vi mener søkelyset må være på andre former for kraft.

Hemnes FrP mener det bør være skole på alle tettstedene. Vi vil være med på å etablere oppvekstsentre på de minste tettstedene.

FrP vil sørge for at barnehagene og skolene får de nødvendige ressursene som gir barna den beste undervisningen. Vi vil være med på å finne måter å rekruttere og beholde barnehagelærere og lærere i barnehage og skole.

Kommunens økonomi er ikke den beste for tiden. Vi må derfor se på alle muligheter for å få den på rett kjøl. For vår del er det ikke aktuelt å innføre nye skatter og avgifter som slår uheldig ut for innbyggerne våre.

Vi må gjøre kommunen enda mere attraktiv for familier som jobber i kommunene rundt oss. At vi får flere til å bosette seg i «sentrum» av Helgeland. Med korte avstander både til Vefsn, Alstahaug og Rana skal det være mulig å pendle til alle nabokommunene.

Husk å bruke stemmeretten din. Hemnes Fremskrittsparti har to kandidater på Nordland Fremskrittspartis liste.

Gjerne gi Fremskrittspartiet din stemme.

Ønsker alle et riktig godt valg.

Per-Arne Skreslett

2.kandidat Hemnes FrP

20.kandidat Nordland FrP