Leder og ordførerkandidat 2023 for Hemnes AP.
Mette Varem. Leder og ordførerkandidat 2023 for Hemnes AP. FOTO: Knut Martinsen

Svar til Morten Evensens leserinnlegg i Avisa Hemnes

De innkomne forslag (også skolestruktursaken innsendt av Bjerka AL) til Hemnes Arbeiderpartis årsmøte sendte jeg til alle medlemmene av styret 10.02.2023. Lederne av arbeiderlagene i Bleikvassli, Korgen, Bjerka, Finneidfjord og Hemnes fikk også denne mailen.

13.02.2023 gjennomførte vi styremøte der jeg også viste til informasjonsmailen jeg sendte 10.02.2023. Ingen av styremedlemmene ytret ønske om at sakene ble nærmere diskutert i styret.

21.02.2023 ble det gjennomført årsmøte i Hemnes AP. Jeg var dessverre syk, og kunne ikke møte. Hadde jeg på noen måte trodd jeg kunne gjennomføre møtet hadde jeg selvfølgelig møtt, men slik var det ikke. Nestleder (Kjell Idar Juvik) ble orientert og tok ansvar for gjennomføring av møtet.

På årsmøtet ble blant annet saken fra Bjerka AL behandlet. Den ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. Jeg var som sagt ikke på møtet, men har tallene fra referatet. Vedtaket var som følger; «Skolestrukturen i Hemnes kommune opprettholdes som den er inneværende periode».

I Formannskapets møte i uka før årsmøtet ble skolestruktursaken behandlet. På vegne av AP fremmet jeg følgende forslag;

  1. – Høsten 2023: Ungdomstrinnet ved Bleikvasslia skole flyttes midlertidig til Korgen sentralskole
  2. – Høsten 2024: Elever 5-7 trinn ved Finneidfjord skole flyttes til Hemnes sentralskole
    – Høsten 2024: Elever ved Bjerka skole flyttes til Korgen sentralskole
  3. – Høsten 2025: Elever 1-4 trinn ved Finneidfjord skole flyttes til Hemnesberget sentralskole

Dette forslaget ble ikke stemt over i formannskapet, siden Sosialdemokratene i Hemnes sitt forslag om å opprettholde dagens skolestruktur ut 2025 fikk flertall.

I kommunestyret uka etter opprettholdt vi dette forslaget. Kommunestyregruppa kan ikke se at dette forslaget er i strid med vedtaket gjort av årsmøte. Endringene i punkt 2 og 3 er forslag som skulle gjennomføres i 2024 og 2025 (altså i neste periode). Når det gjelder punkt 1 er det en midlertidig flytting, ikke en strukturendring.

Forslaget ble begrunnet fra talerstolen med alle faglige argumenter som er dokumentert i saken, og vårt forslag gjenspeiler argumenter fra helsesykepleier og ungdomsrådet. Hvem er det vi skal ivareta med en god og fremtidsrettet grunnskole? Er det barn og unge eller er det pensjonister? I mitt innlegg la jeg vekt på de digitale fremskrittene hele samfunnet har gjort de siste årene. Hvordan bruke det til beste for de to ungdomsskoleelevene fra Bleikvasslia? Kanskje det er mulig med noen dager i Bleikvassli og noen dager i Korgen, og benytte noe digital undervisning?

Kommunestyregruppa mener dette forslaget ivaretar det programmet vi ble valgt inn i kommunestyre på i 2019.

Før avstemning i kommunestyret visste vi, ut fra debatt og samtaler, at vedtaket fra formannskapet ville få flertall. Vi ønsket likevel å synliggjøre at vi mente vårt forslag var det beste. Vi stemte derfor mot forslaget om å opprettholde dagens skolestruktur ut 2025 (som er to år og to måneder lengre «fredning» enn årsmøtevedtaket). Det ble ikke stemt over vårt forsalg.

Hva gjelder neste periodes program redegjør Evensen hva jeg tidligere har svart på det.

Jeg har stor respekt både for Arbeiderpartiets verdier, program og ikke mist for medlemmer og velgere. På nominasjonsmøtet og på årsmøtet ble jeg enstemmig gjenvalgt som ordførerkandidat og leder for Hemnes AP. Jeg er tilgjengelig på telefon og mail for alle som ønsker å diskutere både skolestruktur og andre saker med meg.

Mvh
Mette Varem,
leder og ordførerkandidat for Hemnes AP