Arbeiderpartiets logo på Youngstorget.
Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets logo på Youngstorget. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Partipisk eller partidemokrati

Hemnes arbeiderparti har nylig avholdt årsmøte hvor det, i tillegg til vanlige årsmøtesaker, ble behandlet og gjort vedtak i saker som var innsendt til styret fra medlemmer og lokale partilag i kommunen. Vedtakene ble fattet på vanlig demokratisk vis der flertallets stemmer (forhåpentligvis) ble protokollert som årsmøtets vedtak.

Fra Bjerka arbeiderlag forelå et forslag om at dagens skolestruktur skulle beholdes ut inneværende valgperiode. Dette på bakgrunn av at spørsmålet om endring av skolestrukturen ble aktualisert i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for 2023.

Ingen av de innsendte forslag var behandlet av styret, heller ikke forslaget fra Bjerka a-lag. Ved årsmøtets avstemming ble forslaget fra Bjerka vedtatt.

Ifølge Mette Varems leserinnlegg i Avisa Hemnes uke 9, ble vedtaket fattet med knapt flertall. Jeg husker ikke stemmetallet, men at forslaget fikk flertall er udiskutabelt. I forkant av kommunestyremøtet 23. februar fant partiets kommunestyremedlemmer at man ikke skulle stemme i tråd med vedtaket fattet av kommunepartiets øverste organ, årsmøtet. Jeg har ikke sett noen begrunnelse for dette, men ut fra Varems poengtering av at årsmøtevedtaket var knapt, kan man lure på om dette var årsaken til at man uten videre kunne sette årsmøtevedtaket til side. I så fall må man kunne spørre hvor stort flertallet måtte ha vært dersom kommunestyregruppa skulle funnet det greit å følge partiets vedtak.

Eller var det kanskje slik at det var Otto Johnny Derås sin beskrivelse av årsmøtedeltakerne som gjorde at man ikke behøvde å ta hensyn til årsmøtets vedtak; nemlig at forsamlingen besto av en «tilfeldig samling medlemmer», nærmest rasket sammen for å avgi stemme på årsmøtet?

I løpet av mine mer enn 60 år som medlem av AP har jeg aldri opplevd at et vedtak i partiets øverste organ ikke har blitt respektert fordi et demokratisk fattet vedtak ikke fikk «et stort nok» flertall, ei heller at deltakere på årsmøter nærmest har blitt karakterisert som en gjeng sammenraskede personer, en slags annenrangs medlemmer som man enkelt kunne overse.

Om det jeg har nevnt ovenfor var årsaken til at kommunestyregruppa valgte å overse årsmøtets vedtak, vet jeg selvsagt ikke, men hva som gjorde at partiets leder, Mette Varem, i kommunestyret fremmet et forslag stikk i strid med det årsmøtet et par dager tidligere hadde sagt hun skulle gjøre, kunne vært interessant å høre.

Jeg går ut fra at samme Mette Varem husket hva Hemnes AP vedtok noen måneder tidligere vedrørende skolestruktur i partiprogrammet for neste kommunestyreperiode, nemlig ar partiet ville ha et godt skoletilbud på (PÅ) alle tettsteder i kommunen. I et leserbrev i AH uke 9 skriver hun at man i dette vedtaket ikke beskriver hvor mange skoler AP mener vi skal ha i Hemnes. Nei vel, nei?! Skoletilbud PÅ alle tettsteder står det i det vedtatte programmet. Hvis vi er enige om at vi har 5 definerte tettsteder i Hemnes, er vel antallet skoler gitt…

I samme avis ser jeg at Otto Johnny Derås også driver en finurlig sjonglering med preposisjoner, samtidig som han lanserer en ny og svært kreativ definisjon av tettstedsbegrepet, nemlig at alt innenfor en kjøreavstand på 15-20 minutter må kunne sies å være ett og samme tettsted. I avisreportasjen siterer han helt korrekt arbeiderpartiets programformulering: Vi skal ha gode skoletilbud på alle tettsteder. Når han deretter bytter ut preposisjonen PÅ med FOR og samtidig mener han holder seg innenfor formuleringen i partiprogrammet, mener jeg Derås tar feil. For hva tror han de «sammenraskede medlemmene» som utgjorde flertallet på programmøtet mente med formuleringen «PÅ alle tettsteder»?

Derås gjør det klart at han i kommunestyret vil stemme slik han ønsker, uavhengig av hva som står i det vedtatte partiprogrammet. Jeg går ut fra at dette er hans prinsipielle standpunkt og at dette også vil gjelde i andre saker enn skolestruktur.

Varem, derimot, gjør det klart at hun vil jobbe i tråd med det partiprogrammet hun eventuelt blir valgt inn på. Prisverdig og selvsagt! Spørsmålet mitt vil likevel være hvilken preposisjon hun akter å bruke i sin tolkning av partiets formulering om skolestruktur. Det gjenstår å se.

Etter mange tiår som ihuga AP-velger, er jeg nå i sterk tvil om hvilken stemmeseddel jeg skal bruke ved høstens valg. Jeg føler meg ikke overbevist om at APs (eventuelle) kommunestyre-representanter i neste periode vil forholde seg lojalt til det programmet de gikk til valg på eller om de vil gjøre som Derås; stemme slik de selv ønsker,  selv om det er i strid med demokratiske vedtak i partiet.

Jeg er redd for at det kommer til å være flere Deråser i Arbeiderpartiets kommunestyre-gruppe neste periode og derfor vil nok min stemme tilfalle et annet parti denne gangen, At en tapt stemme fra et tilårskommet, sammenrasket AP-medlem, går særlig inn på dagens ledelse i Hemnes AP har jeg nok ingen tro på. Men det får så være…

Morten Evensen,
frustrert, annenrangs, sammenrasket AP-medlem