Skolestruktur i Hemnes og applaus til formannskapet i Hemnes

For Utdanningsforbundet er det viktig at alle barn i Hemnes har et trygt og godt oppvekstmiljø.  En skole i nærområdet er etter vår mening en av de tingene som gir et godt og trygt oppvekstmiljø.  All forskning viser at trygghet er noe av det mest grunnleggende for at en skal oppnå læring.  En annen grunnleggende faktor for læring er gode relasjoner og de henger også sammen med trygghet.  Man kan derfor slå fast at for å oppnå god læring er det helt avgjørende at ungene har gode trygge relasjoner.

Fra administrasjonen i Hemnes kommune kom det nettopp en «utredning» om framtidig skolestruktur i Hemnes til politisk behandling.  I saksutredningen er en 3-4 års gammel rapport fra Norconsult blitt brukt for å argumentere for kommunedirektørens innstilling i saken.

Innholdet i rapporten er, etter vår mening, kun opptatt av økonomi og hvilke tiltak som kan gjøres for å spare inn penger.  Det pedagogiske, elevenes oppvekstmiljø, kvalitet og resultat er rapporten lite opptatt av.  For Utdanningsforbundet er dette kriterier en burde diskutere i forhold til valg av framtidig skolestruktur.

Utdanningsforbundet ønsker både å rose og applaudere flertallet i formannskapet som i saken stemte mot kommunedirektørens innstilling og vedtok en bevaring av dagens skolestruktur ut 2025.  Nå gjenstår det selvfølgelig en behandling i kommunestyret, men Utdanningsforbundet håper og tror kommunestyret vil komme til samme konklusjon som formannskapet og bevare skolestrukturen i Hemnes.

Innledningsvis i innlegget vårt argumenterte vi for et godt og trykt læringsmiljø.  Det tryggeste miljøet en elev kan ha er på sin nærskole.  Så snart man flytter elever til skoler lengre bort der busstransport innebærer en del av skoledagen til elever, vil tryggheten svekkes.  Utdanningsforbundet mener og tror at det beste for alle våre unger er at de får gå på skole i nærområdet sitt der de føler tryggest.

I Hemnes kommune er det fra politisk hold en klar holdning, at vi ønsker å bli flere innbyggere i Hemnes.  Det er veldig vanskelig å forstå hvordan en skal friste noen til å bosette seg på et tettsted der man fjerner gode tjenestetilbud?  Barnehager og skoler er noe barnefamilier er opptatt av.  Når de ønsker å etablere seg, er barnehager og skoler noe de ønsker i nærmiljøet og da spesielt i forhold til et trygt og godt nærmiljø.  Dette bør Hemnes kommune og politikerne være opptatt av.  Hvis ikke kommer vi til å slite i framtiden med å få nye barnefamilier til å bosette seg i kommunen.

Utdanningsforbundet håper at våre politikere ser muligheter istedenfor utfordringer med dagens struktur.  Det kreves selvfølgelig prioriteringer, også økonomisk, men det er Utdanningsforbundet sikre på at kommunestyret ser og gjør de nødvendige økonomiske grepene slik at vi får en best mulig skole i kommunen.

Med vennlig hilsen

for Utdanningsforbundet i Hemnes

Trygve Svenning

Leder/HTV