Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie, Rana kommune, ber styret i Helgelandssykehuset om å si nei til forslaget om å stenge fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana med i alt fire måneder.
Nei til stenging. Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie, Rana kommune, ber styret i Helgelandssykehuset om å si nei til forslaget om å stenge fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana med i alt fire måneder. FOTO: Rana kommune

En selvforsterkende negativ effekt

Vi ber styret i Helgelandssykehuset om å si nei til forslaget om å stenge fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana med i alt fire måneder.

Ei slik stenging vil kunne ramme rekrutteringen av personell både til sykehuset og til øvrige etableringer og arbeidsplasser på Helgeland.

Helgelandssykehuset må innta en offensiv rolle og holdning til de mulighetene som åpner seg ved etablering av ny flyplass, batterifabrikker i Mo i Rana og andre industriprosjekter på Helgeland, samt vekst på kysten knyttet til sjømatnæring og reiseliv. Dette vil åpne nye muligheter for rekruttering av kritisk helsepersonell gjennom den to-jobb-situasjonen som da åpner seg.

Vi forventer et mer framoverlent helseforetak som i samarbeid med industri, næringsliv og kommunene kan samarbeide om en offensiv rekrutteringsstrategi for Helgeland.

Uttalelsen fra ordføreren og varaordføreren i Rana kommer i forbindelse med at styret i Helgelandssykehuset HF er innkalt til ekstraordinært styremøte, kommende torsdag. Der skal styret behandle et forslag fra konstituert adm.dir Hanne Frøyshov, om å holde fødeavdelingene ved Helgelandssykehuset stengt i 8+8 uker. De siste årene har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana, med unntak av sommeren 2020, vært sommerstengt fire uker på hvert sted.

Vi ser at det argumenteres med mangel på personell med riktig kompetanse for bemanning av fødeavdelingene. Når man velger å møte en slik utfordring med å doble stengetiden av fødeavdelingene, vil det fort kunne oppstå en selvforsterkende negativ effekt med tanke på fremtidig rekruttering, både til sykehuset og til andre virksomheter på Helgeland.

I alle år med sommerstengte fødeavdelinger har beslutningen blitt møtt med kritikk. At man nå foreslår å doble tiden med stengte avdelinger, fra 4+4 uker til en alternerende stenging på totalt fire måneder, det er oppsiktsvekkende.

Sier styret ja til å stenge i hele 8+8 uker så kan vi ikke se at man har tatt fødetilbudet på Helgeland på alvor eller at hensynet til de fødende har vært tungtveiende.

Vi registrerer at forslaget er forsøkt legitimert med en ROS-analyse som etter vårt skjønn ikke henger sammen. Eksempelvis så påpekes det at en stenging av fødeavdelinger vil øke kapasiteten til gjennomføring av elektiv aktivitet, eksempelvis kirurgi. Planlagte operasjoner legges i utgangspunktet ikke til sommeren, og vi kan heller ikke se hvordan ferieavvikling for jordmødre og gynekologer skal frigjøre kapasitet til annen elektiv kirurgi.

Vi ser at en besparelse ved å stenge fødeavdelingene betegnes som en betydelig kostnadsbesparelse. Sett i forhold til at foretaket trolig havner et sted mellom 150 og 200 mill. kroner i regnskapsmessig ubalanse etter 2022, er en økonomisk besparelse på 5,2 mill. kroner et relativt beskjedent beløp. For de fødende på Helgeland som vil få et dårligere og mindre forutsigbart tilbud er det imidlertid en høy pris å skulle betale, i tillegg til at man bidrar til en selvforsterkende negativ effekt for rekruttering til både sykehuset, til kommunene og til ny industri.

Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie,
Rana kommune