Nesna

Fylkestinget i Nordland er positiv til at regjeringen har bestemt å reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Dette er viktig for å møte den store lærermangelen i Nordland da rekrutteringen til yrket har gått kraftig ned siden nedleggingen av Høgskolen i Nesna. Det haster med å starte opptak av lærer- og barnehagelærere på Nesna

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil vi legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forsking. Prosessen skal starte vinteren 2022. Undervegs i prosessen må interessene til fagfolkene som fortsatt er ved Nesna og studentene som har påbegynt sin utdanning ved institusjonen før nedleggingsvedtaket, ivaretas.

Fylkestinget i Nordland forventer derfor at utdanningsinstitusjonen på Nesna kommer inn i Statsbudsjettet for 2022 med en bevilgning som både gjør det mulig å tilby de fagfolkene som fremdeles er på Nesna, stilling ved den reetablerte institusjonen og også gjør det mulig å rekruttere tilsatte i samme omfang som før fusjonen i 2016. Dette er en forutsetning for å gi de studentene som ble tatt opp ved campus Nesna, muligheten til å fullføre sin utdanning på Nesna. Nordland fylkesting støtter også at en utdanningsinstitusjon på Nesna får et nasjonalt ansvar for utdanning i et distriktsperspektiv.

Nordland trenger mer høyere utdanning, ikke mindre. Det er en politisk oppgave å prioritere både de mindre høgskolene som tar regionalt ansvaret for profesjonsutdanningene og universiteter som prioriterer internasjonalt sterke forskningsmiljø.

Uttalelse fra SV Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti vedtatt i Nordland fylkesting 20.10.2021