Uttalelse fra Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF om tykk- og endetarms kreftkirurgi for pasienter fra Helgeland

Med bakgrunn i styrebehandling i Helgelandssykehuset har media den siste tiden hatt mye omtale av tarmkreftkirurgien som Nordlandssykehuset gjennomfører for pasienter fra Helgelandssykehuset. Det er særlig kapasitet til å gjennomføre behandlingen innenfor de nasjonale krav til pakkeforløp for kreftpasienter, som omtales. Vi er bekymret for om fremstillingen kan ha skapt unødvendig bekymring hos pasienter og pårørende, og vi ønsker derfor å opplyse saken ytterligere.

Pakkeforløp innen kreftbehandling innebærer at det er satt nasjonale standarder for behandlingsforløp fra mistanke om kreft oppstår og videre gjennom hele forløpet med hensyn til utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Det er et krav om at minimum 70% av pakkeforløpene skal være innenfor en definert nasjonal standard forløpstid. For tykk- og endetarmskreft er standard forløpstid fra henvisning med mistanke om kreft til kirurgisk behandling, 35 døgn.

Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN har gjennom mange år hatt et godt samarbeid om diagnostikk og behandling av kreftpasienter på Helgeland. Helgelandssykehuset har over tid deltatt i Nordlandssykehusets multidisiplinære team-møter (MDT-møter) for pasienter med tykk- og endetarmskreft, hvor den enkelte pasient vurderes for hva som er mest hensiktsmessige behandling. For noen pasienter, både tidligere og nå, er det nødvendig med utvidet diagnostikk og spesialtilpasset behandling som medfører at pasienter fra Helgeland ivaretas både i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og på UNN. Nasjonale kvalitetsdata for 2020 viser at så vel Nordlandssykehuset som Helgelandssykehuset leverte gjennomførte pakkeforløp på nivå med kravet om 70 % av pasientene innenfor 35 døgn.

15. oktober 2020 fikk Nordlandssykehuset i oppdrag av Helse Nord RHF å ivareta tarmkreftkirurgien fra Helgelandssykehuset for en periode framover. Dette innebar at de to første fasene av pakkeforløp tykktarmkreft fortsatt skal ivaretas av Helgelandssykehuset, mens Nordlandssykehuset skal ivareta den kirurgiske siste delen av forløpet. For å ivareta standard forløpstid, må alle de tre fasene av pakkeforløpet være innenfor sin anbefalte tid, og helst slik at man gir økt fleksibilitet for de etterfølgende fasene.

Kvalitetsregistre viser en nåsituasjonen der kun om lag 43 % av pasientene fra Helgeland har fått gjennomført pakkeforløpet innen 35 døgn for tykk- og endetarmskreft. På bakgrunn av dette har Nordlandssykehuset foretatt en systematisk gjennomgang av forløpstider for de 35 pasientene fra Helgelandssykehuset som har vært i dette pakkeforløpet i Nordlandssykehuset i perioden oktober 2020 – mars 2021. Uttrekket omfatter derfor noen pasienter som har blitt operert ved Helgelandssykehuset før overføring av kirurgi til Nordlandssykehuset.

Samlet viser gjennomgangen av de 35 pakkeforløpene at for 15 av disse ble pakkeforløpet gjennomført innenfor standard forløpstid.

For de 20 pakkeforløpene der hvor den kirurgiske behandlingen startet senere enn anbefalt standard forløpstid, viser journalgjennomgangen at:

  • Utredningstiden for pasienter fra Helgeland har økt i denne perioden
  • 5 pasienter skulle vært avsluttet tidligere som pakkeforløp fordi endelig diagnostikk avkreftet kreftsykdom. Dette innebærer at den riktige andelen som fikk gjennomført pakkeforløp innen standard forløpstid av de reelle kreftpasientene var 50 %, ikke 43 %.  Likevel er dette et vesentlig avvik fra målsetningen om 70 %.

For å nå målsetningen om minimum 70 % av pasientene innenfor standard forløpstid, burde minimum 6 av de gjenværende 15 kreftpasienter fått et forløp innen 35 døgn. Gjennomgangen av de 15 pasientene hvor den kirurgiske behandlingen startet senere enn anbefalt forløpstid, viser at:

  • 4 pasienter hadde behov for supplerende diagnostikk/ behandling ved UNN, noe som medførte at oppstart av den kirurgiske behandling ble senere enn standard forløpstid.
  • 2 pasienter ble operert ved Helgelandssykehuset.
  • 1 pasient hadde forsinkelse i forløp både i utredning hos Helgelandssykehuset og behandling ved Nordlandssykehuset.
  • 8 av pasientene ved Nordlandssykehuset ble operert gjennomsnittlig/median 5 dager etter standard forløpstid.

Konklusjonen er at for 8 pakkeforløp ved Nordlandssykehuset var det en gjennomsnittlig/median forsinkelse på 5 dager etter standard forløpstid. Selv om dette er etter anbefalt forløpstid, gir ikke dette etter vår vurdering, økt risiko for dårligere utfall. Vi har samtidig stor forståelse for at ekstra ventetid er en belastning for pasienter og pårørende.  Og vi har, sammen med Helse Nord og UNN en klar intensjon om å kunne levere sammenhengende og gode forløp innen standard forløpstider for minimum 70 % av pasientene i tråd med nasjonalt krav. For å øke andelen er det viktig sammen å vurdere kapasitet og logistikk både i forhold til utredning og behandling.

Paul Martin Strand, administrerende direktør Nordlandssykehuset HF og Hulda Gunnlaugsdóttir, administrerende direktør Helgelandssykehuset HF