Leder

Demokratiske utfordringer

I kjølvannet av koronatiltakene over hele verden utfordres demokratiet på bekostning av smittevern. Hva er vi villige til å gi avkall på når liv og helse står på spill? Dette er viktige debatter med langt flere enn to sider, og der alle sider bør bli hørt og sett.

Det er i vanskelige tider demokratiets fordeler og ulemper kommer tydelig fram. Beslutninger som skal følge riktig prosedyre tar tid, og flertallets utålmodighet kan åpne for snarveier, snarveier som gjerne ikke passer inn i demokratihåndboka.

I Norge har opposisjonen flere ganger vært kritiske til at Stortinget har vært for lite involvert i viktige beslutninger. En høringsrunde om å endre smittevernloven for å åpne for portforbud har møtt kraftig motstand fra mange hold. Smittevernloven åpner i dag for å innskrenke demokratiet i helt spesielle anledninger, noe som blant annet ble benyttet i Hemnes i vår. Poenget er at dette allikevel må forankres hos de folkevalgte.

I Hemnes har tiltakene som har blitt fattet de siste månedene blitt fremmet som råd, og ikke gjennom vedtak. Samtidig har rådmannen benyttet sine rettigheter gjennom delegasjon fra politikerne til å stenge kommunale bygg for utleie. Dette har i realiteten ført til at råd har blitt loven, det har vært umulig å gjennomføre treningsaktiviteter for unge innendørs, selv om det formelt sett er lov.

Denne praksisen har møtt svært liten motstand, både i befolkningen generelt, og hos politikerne spesielt. Det burde den ikke, rent prinsipielt, og ikke minst, av hensyn til demokratiet. Delegering av makt er ment å være en del av demokratiet, ikke istedenfor demokratiet.

Rådmannen har fått delegert makt til å leie ut lokaler, når denne makten blir utøvd med motsatt fortegn – altså å la være å leie ut – bryter det helt klart med intensjonen i delegeringen. Da burde så vel rådmann som ordfører bedt om politisk bekreftelse på at dette er greit.

Det er trolig bredt politisk flertall for de valg som er foretatt, og nettopp derfor har det vært mulig å gjennomføre med så liten motstand. Det fritar allikevel ikke for ansvar å gjennomføre de demokratiske prosesser som kreves.

Demokrati er kostbart og tidkrevende, men noe av det mest verdifulle vi har. Bruk det!