F. v.: Kommuneoverlege Robert Novak, helsesøster Berit Bang Andersen og enhetsleder Helse og velferd, Siv Bårdsen er med i gruppen som jobber med planene for Korona-vaksinering i Hemnes kommune.
En del av teamet. F. v.: Kommuneoverlege Robert Novak, helsesøster Berit Bang Andersen og enhetsleder Helse og velferd, Siv Bårdsen er med i gruppen som jobber med planene for Korona-vaksinering i Hemnes kommune. FOTO: Rune Furuhatt

Nå starter vaksineringsjobben

Det nødvendige utstyret ankom Hemnes kommune fredag 17. desember, og planene for vaksinasjonsarbeidet er sendt inn til Fylkesmannen.
Siden Koronapandemien traff verden med full kraft tidlig i år har det vært jobbet en intens kamp for å få på plass en fungerende vaksine. Nå er dette på plass, men enda er det uklart når de første dosene ankommer kommunen.

Vaksineringsbase i Korgen

Kommunehelsetjenesten har planlagt at all vaksinering, med noen få unntak, utføres kun i Korgen, og det er det flere årsaker til.

– En av grunnene er at vi ønsker å skjerme den daglige driften i helsestasjonen, slik at vi kan besørge ei normal drift via Hemnesberget Helsestasjon. Der skal det være en helsesykepleier på jobb, sier enhetsleder Helse og velferd i Hemnes kommune, Siv Bårdsen.

– Den målgruppa vi har sett at vi har plagdes mest med å skape gode nok tjenester for nå under Koronaen, er barn og unge og familier. Vi har ikke lykkes å komme godt nok i posisjon uten å kunne være fysisk til stede sammen med folk, fortsetter hun.
– Vi vet per i dag lite om hvor lang tid selve vaksineringsjobben kommer til å ta, og vi ønsker altså å skjerme det daglige helsetilbudet best mulig, legger hun til.

Viktig med fleksibilitet

– I tillegg mener vi det vil være lurt å ikke «blande» barn og unge med de som skal motta vaksine, men heller holde disse gruppene adskilt, supplerer helsesøster Berit Bang Andersen.
– Det betyr at vi klarer å være fleksible nok når vi mottar nye doser med vaksinering og har få dager på oss. Da får de pasientene som ikke skal til vaksinering sine tjenester på Hemnesberget. På denne måten sikrer vi også at vi greier å overholde smittevernsreglene godt, fortsetter hun.

– Dersom det blir slik at vi får mer enn 200 vaksinedoser tilsendt i én forsendelse, flytter vi vaksineringen over til Korgen samfunnshus, forteller Bårdsen.
– Vi vet ikke hvor mange doser vi får til kommunen per gang, men vi har regnet på hvor mange vi kan klare å vaksinere ut fra Korgen Helsestasjon dersom vi får 200.
– Strengt tatt antar vi at vi ikke får så mange doser i startfasen. Beskjeden fra myndighetene til oss er at vi må være klare til å ta fatt med vaksinering i januar, men ikke akkurat når. Våre planer for dette arbeidet er sendt inn til Fylkesmannen, som igjen skal gjennomgå alle planer i Nordland før dette sendes videre til FHI. Dette for at Fylkesmannen og FHI skal ha en oversikt over at kommunene faktisk er klare, sier Bårdsen.

Krevende logistikk

Den godkjente vaksinen skal ut som frysegods, med tidsbegrenset «levetid», og kommunen får fem dagers varsel når vaksinene sendes.
– Det betyr at når vi mottar varsel om forsendelse må vi agere fort. Da har vi disse dagene på å planlegge hvem som skal motta vaksine, og alt det praktiske rundt jobben, forklarer Bårdsen.
– Da er det slik at får vi for eksempel 500 doser vet vi at jobben skal gjøres på Korgen Samfunnshus, mens om det blir kun 100 doser skal det vaksineres på Korgen Helsestasjon, fortsetter hun.

– Vaksinedosene vi får tas ut av en ultrafryser som holder minus 75 grader Celsius. Når de er tatt ut derfra har vi kun nye fem dager på oss å sette disse dosene før de må kasseres. Den ene av disse fem dagene er de i transport, og det betyr jo i praksis at vi har kun fire dager på vaksineringsarbeidet, forklarer hun videre.
– Dette er også en av grunnene til at vi ønsker å samle vaksineringsjobbinga til ett sted, slik at vi har bedre kontroll på dette, og ikke bruke verdifull tid på å frakte vaksinedoser internt i kommunen. Når et glass er tatt ut av kjøleskapet har det kun seks timers «levetid» før vaksinen må være satt, sier Bårdsen.

– Det er jo kun i tilfellet med Korona-vaksinering at vi vil gjøre det slik, og det har mye med logistikk å gjøre. For influensa og andre vaksiner vil vi fortsette som tidligere, på begge helsestasjonene, legger Bang Andersen til.

Unntakene

Hovedregelen er altså at alle vaksinedoser skal settes i Korgen. Likevel vil det gjøres enkelte unntak.
– Beboere på sykehjemmene og omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmene vil bli vaksinert der de bor, både på Hemnesberget og i Korgen. Pluss innbyggere, for eksempel på Hemnesberget, der det ikke er tilrådelig med transport til Korgen, fortsetter Bårdsen.

– Det blir altså enkelte hjemmeboende som får vaksine også på Hemnesberget. Det vil være de aller eldste, samt de aller svakeste, legger hun til.

– Hjemmesykepleien skal nå kartlegge denne gruppen, og de det gjelder vil bli kjørt til sykehjemmet, og få vaksinen sin der, sier hun.

Kapasiteten utfordres

– Etter at man har fått vaksinen må man ha tilsyn i 20 minutter, som er standard prosedyre med flere vaksiner, med bakgrunn i at vi ikke kjenner bivirkninger enda. Da må vi ha tilgang til lege, og det vil bli alt for sårbart dersom hjemmesykepleien skal kjøre ut til mange privatadresser for vaksinering. Da vil vi ikke ha legekapasitet til å sikre en sikker vaksinering, og det er nok en grunn til å gjøre jobben i Korgen. Her sitter kommuneoverlegen, og her planlegger vi for å være godt forberedt, forteller Bårdsen.

– I Korgen skal legene være i beredskap for oppfølging, mens på Hemnesberget skal det kjøres med normal drift for pasienter fra hele kommunen, slik at vi kan endre ved behov. Vi rigger altså et vaksinesenter for å ivareta pasientsikkerhet, slik at alle kan føle seg trygge på at dette gjøres sikkert. Dette er vår førsteprioritet, at vi som skal utføre jobben og de som skal motta vaksine, føler seg sikre. Ved å ha et senter i kommunen for denne jobben, gjør det oss bedre i stand til å planlegge godt, sier hun videre.

På Hemnesberget skal det altså drives helsestasjon på regulær basis, og det betyr at pasienter fra Bleikvasslia, Korgen og Bjerka må dit i de periodene vaksineringsarbeidet pågår. I tillegg til de fra Finneidfjord og Hemnesberget som allerede sokner dit.

Når disse periodene kommer, er derimot usikkert.
– Det vi vet per i dag er at det vil gå tregt i startfasen. Til å begynne med mottar Norge 10.000 doser, og disse skal til Oslo der smittetrykket er størst. Dette baserer seg på vurderinger gjort av landets helsemyndigheter, sier Bårdsen.

– Vi må bare sørge for å være klare i januar, og lite på at de som planlegger på nasjonalt hold gjør dette på best mulig måte, fortsetter hun.

Forpliktende

Det er slik at denne vaksineringa krever at man setter to doser, og det må gå minimum 20 dager mellom hver dose. Når man får satt den første dosen får man samtidig time for når neste dose skal settes.

– Det er også slik at om man bestemmer seg for å ta vaksineringen, forplikter man seg til å gjennomføre vaksineringen med dose to, sier kommuneoverlege Robert Novak.
– Dette er viktig, for ellers vil risikere at vi blir sittende med doser som ikke blir brukt. Det vil kunne bli kritisk for hele landet dersom det skjer, legger han til.

– Etter at dose to er satt må det gå ytterligere syv dager før man kan regnes som fullvaksinert, fortsetter Bårdsen.
– Det er også viktig at man fortsetter å forholde seg til de til enhver tid rådende Korona-vettreglene som er anbefalte, skyter Novak inn.

– Det eneste som kan gjøre at man ikke får vaksinedosene som planlagt, og det er dersom man blir syk. Det betyr at vi blir å operere med reservelister, slik at vi er i stand til å få brukt alle dosene vi mottar i løpet av den tiden vi har til rådighet, forteller Bårdsen.

Kartlegge og prioritere

Hemnes kommune skal nå i gang med det viktige kartleggingsarbeidet, for å skaffe seg en oversikt over hvem av kommunens innbyggere på 65+ ønsker å få Koronavaksinen.
– Det er viktig at avgjørelsen om å ta vaksinen er gjort i forkant av at vi mottar våre rasjoner, på grunn av de tidligere nevnte tidsfaktorer, sier Bårdsen.

– Nå åpnes en innbyggerdialog via kommunens hjemmeside. Den finner man under knappen «Corona informasjon», og så scroller man seg til «vaksinasjon». Der finner man skjema for påmelding til vaksine. Der legger man inn navn, adresse, om man er avhengig av skyss, telefonnummer, og at man ønsker å ta vaksinen. I tillegg må man bekrefte at man er over 65 år, og at opplysningene kan brukes i forbindelse med vaksinasjon mot Covid-19. Slik får vi laget oss lister, og kan sende ut sms med time og opplysninger om oppmøte, forteller Bårdsen.

– Det andre vi gjør rett over nyttår er å ringe opp alle kommunens hjemmeboende innbyggere som er passert 85 år, med spørsmål om de ønsker å ta vaksinen. De som er tilknyttet omsorgsboliger og sykehjem er allerede ivaretatt, fortsetter hun.

– Dessuten oppretter vi en servicetelefon for vaksinasjon. Den åpnes fjerde januar, og har nummer 908 04 206. Samtidig ber vi folk om ikke å ringe helsestasjon og legekontor for spørsmål knyttet til det som har med Korona-vaksinasjon å gjøre, legger hun til.

Prioriteringslisten vil bli som følger:

  1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger for eldre i tilknytning til sykehjemmene.
  2. Innbyggere over 85 år.
  3. Innbyggere fra 75 til 84 år.
  4. Innbyggere fra 65 til 74 år.
  5. Innbyggere fra 18 til 64 år, som har underliggende alvorlig sykdom. Innenfor denne gruppen vil det komme prioriteter på hvilke diagnoser som skal prioriteres fremst, og dette kommer fra nasjonalt hold.
  6. Helsepersonell. Med mindre vi får et plutselig, stort smittetrykk. Da kan det være at helsepersonell vil prioriteres lengre frem i køen.

Ingen tvang

Samtykke vil for alle grupper av befolkningen være overordnet. Selv om dette er en verdensomspennende pandemi, er det ingen som tvinges til vaksinering.
– Det er helt frivillig å ta vaksinen, og ingen skal måtte gjøre det under tvang, poengterer Bårdsen.

– Fastlegene skal nå fremskaffe en oversikt over pasienter i gruppen 18-64 år som har underliggende sykdommer, og sørge for at disse prioriteres i henhold til retningslinjene som vil komme fra nasjonalt hold. I Hemnes er det 1060 innbyggere i målgruppen 65+, så får vi se hvor mange av disse som ønsker å vaksinere seg, legger hun til.

– Man vet ikke hvor mange som må vaksineres for å oppnå immunitet i befolkningen. Det vi derimot vet er at belastningen på helsesystemet blir mindre hvis innbyggere som er i risikosonen vaksinerer seg. Det blir færre i denne gruppen som blir smittet og står i fare for å bli alvorlig syke. Vi ønsker at mange som mulig tar vaksinen. Vi håper at vi kan oppnå slik flokk-immunitet i Hemnes, sier Novak.

– Det er jo også snakk om at dette er en felles dugnadsinnsats for hele landet, og et bevis for dette er at vi her samarbeider med Frivilligsentralen, som har sagt at de vil sørge for skyss til de som eventuelt måtte trenge hjelp til det, forteller Bårdsen.

– Dette er hva vi vet så langt. Dersom den enkelte innbygger nå lurer på når en får sin dose, er vi nok ikke stand til å si noe konkret om dette per i dag, avslutter hun.

Fakta, vaksineringsprogram i Hemnes

Gruppen som jobber med vaksineringsprogrammet i Hemnes kommune består av kommuneoverlege Robert Novak, Åse Valla (som skal være vikarierende kommuneoverlege i januar), helsesøster Berit Bang Andersen (koordinator for vaksineringsjobben), Pia Villmones, Lotta Davidsen, Reidun Ressem Kristiansen, Sissel Olsen, Stine Mari Bjørkås og Siv Bårdsen.