Hege Kvalvik Viken
Hege Kvalvik Viken. FOTO: Politiet

Alt var ikke bedre før

Det er mange som har meninger om hvilket politi vi skal ha i Norge. Det er bra! Politiet er til for folket, og skal gjenspeiler samfunnets verdier. Nå når sommeren står for døren er det rom til å reflektere litt over hvor politiet står, to år ut i reformarbeidet.

Som politileder er det mitt ansvar å prioritere ressursene innenfor egen enhet for å ivareta samfunnsoppdraget. Vi er til for publikum og skal levere polititjenester som trygghet, tilstedeværelse, rettsikkerhet eller andre tjenester. Vår viktigste oppgave og hovedstrategi er forebyggende politiarbeid. Vi ønsker å være i forkant – før en hendelse skjer – som for mange har stor inngripen, som for eksempel integritetskrenkende kriminalitet.

Det er mange som mener mye om reformen som politiet har gjennomført – er det en nærpolitireform, en sentraliseringsreform, eller en kvalitetsreform? Min erfaring er at politireformen først og fremst er en kvalitetsreform, og nå begynner den å bære frukter.  Det er lagt ned et betydelig arbeid for å få bedre kvalitet i straffesakene, og vi jobber målrettet med informasjon og etterretning. Vi jobber i langt større grad kunnskapsstyrt. Kunnskapen får vi gjennom å sikre og dele informasjon slik at vi kan rette innsatsen der det er størst behov til beste for folket. Vi begynner også å få «svung» over samarbeidet med eksterne aktører, som for eksempel kommune og andre samfunnsaktører.

Kvalitet for å sikre god rettsikkerhet er et sentralt element. Det tar tid. Det gjør også endringer. Det er menneskene som jobber i organisasjonen som skal endre måten de tenker og handler på, det er ikke bare snakk om strukturelle endringer. Vi må evne å lære, for å kunne forbedre og utvikle oss kontinuerlig. Politiet skal være en lærende organisasjon. Hvis vi ikke evner å endre oss i takt med samfunnet, evner vi ikke å utvikle oss i nevneverdig grad.

Vi preges dessverre av hendelser både fra USA og lokalt. Jeg vil likevel påstå at vi er heldige i Norge, som har et av verdens beste politiutdanninger. Det betyr ikke at det også hos oss kan skje hendelser som bidrar til å svekke tilliten til politiet. Da må vi ha evnen til å evaluere og ta lærdom. Å se framover. Tillit er ferskvare.

Jeg er stolt av hva vi får til i Nordland politidistrikt og driftsenhet Rana, men også i samhandling med eksterne. Jeg er også stolt over samarbeidet og samhandlingen på Helgeland. Det er med på å sikre utvikling, framdrift og et bærekraftig politi til beste for publikum.

Alt var ikke bedre før.

Hege Kvalvik Viken, leder av Politiet driftsenhet Rana