Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

Strenge karanteneregler på Helgeland gjør at det innføres vaktberedskap innen rus og psykiatri.

Alle som kommer inn til Helgeland må belage seg på to uker med karantene. Disse strenge reglene, samt et ønske om minst mulig reising, gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

Ifølge en pressemelding skulle den nye vaktordningen tre i kraft fra 20. april. Enhetsdirektør for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset, Rune Holm, understreker at pasienter som har behov for tvungent vern eller observasjon, som har stor uro eller hvor det er alvorlig selvmordsfare, skal behandles ved Nordlandssykehuset i Bodø som før.

– At vi nå innfører en vaktberedskap betyr i realiteten av åpningstidene for innleggelse i krise- akuttsenger utvides. Tilbudet gjelder den samme pasientgruppa som legges inn i krise- akuttsenger på dagtid – det vil si alle pasienter som kan behandles på DPS-nivå (distriktspsykiatrisk senter). Tilbudet er basert på frivillighet og pasientene må være samtykkekompetente, opplyser Holm.

Vaktordningen består av LIS-leger i forvakt og psykiatere i bakvakt. Vakta skal ivareta krise- og akutthenvendelser fra legevaktsleger på Helgeland og somatiske avdelinger innen Helgelandssykehuset. Pasienter som trenger innleggelse etter 15.30 og i helgene blir lagt inn ved døgnavdelingen ved DPS Rana.

Vakten er åpen for henvendelser fra legevaktsleger og behandlende personell i de somatiske sykehusene fra 15.30 til 23.00 på hverdagene og 12:00-20:00 i helgene.