2020-2 Arbeidsmarkedet i Nordland
2020-2 Arbeidsmarkedet i Nordland. FOTO: NAV Nordland

Lav februarledighet i Hemnes