Åge Mastervik er utdanna skogtekniker og liker seg i skogen
Kaffebål. Åge Mastervik har innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. FOTO: Ole Roar Sneli

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Jeg viser til annonse i «Avisa Hemnes» 19. desember 2019.

I denne forbindelse vil jeg gi innspill til det Planprogram som er sendt ut på høring.

Generelt

I Hemnes er det kommunestyret som har ansvaret for planstrategi, planprogram og kommuneplan.  Det er kommunestyret som har det formelle ansvar for planprosessen. Kommunestyret har utnevnt formannskapet som en politisk styringsgruppe som vil gi innstilling i plansaker til kommunestyret.

Administrasjon ved rådmannen, har fått ansvar for den praktiske gjennomføringa av planarbeidet.  Vedtak om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Formannskapet i sak 60/19, 29.11.2019.

Etter mitt syn er det beklagelig at planutvalget (formannskapet), ikke hadde en strategi for å gjøre planarbeidet bedre kjent for innbyggerne. Mitt inntrykk er at saken er lite kjent, både blant politikere og befolkningen ellers.  Planprogrammet som er til høring, skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning fra kommunens innbyggere.

I PBL er det ikke krav om et eget planutvalg i kommunene.  Derfor ser man at kommunene i stedet ofte  nedsetter en tverrfaglig, administrativ prosjektgruppe, og en arealplangruppe med faglig kompetanse som skal delta i planprosessen. Formannskapet (planutvalget) får med en slik organisering hjelp i behandlingen med plansaker.

Forslag

Det opprettes en administrativ plangruppe og en arealplangruppe med faglig kompetanse som er med på  å utarbeide det nye planforslaget.

Følgende forslag tas med i  Planprogrammet.

1) Det skal utføres mulighetsstudier i Bleikvasslia, Korgen, Bjerka, Finneidfjord og Hemnesberget.

Mulighetsstudiene skal utføres med bistand av faglig ekspertise på de områder som skal utredes.

2) Okstindan natur- og kulturpark: Tilrettelegging med innfartsområder.

3) Skianlegg/Alpinanlegg i Bleikvasslia: Her kartlegges det områder som kan legges ut til hyttebygging.

Vedtatt kommunal planstrategi

Kommunens planstrategi for tidsrommet 2016 – 2019 har en hovedmålsetting om 5000 innbyggere i kommunen innen 2025, men den har ingen klare målsetninger og tiltak for å nå dette målet. Gjennom kommunestyrets revisjon av kommuneplanen, kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi, må det gis tydelige og klare målsetninger om kommunens utvikling fram mot år 2030.

Ved revisjonen av kommuneplanens arealdel, er det svært viktig at næringstomter og områder for fritidsbebyggelse blir oppdatert for framtidig bruk. Attraktive boligområder som ivaretar befolkningens behov i hele kommunen, vil være et viktig tema i de mulighetsstudier som må gjennomføres.

Jeg mener at de mulighetsstudier som jeg har foreslått, er de aller viktigste tiltak som må gjennomføres i planprosessen.  Her må kommunen ha styring og kontroll, samt stille opp med de økonomiske virkemidler som blir nødvendig. I tillegg må det kjøres kurs/opplæring for de folkevalgte som skal delta i prosessen med Revisjon av kommuneplanens arealdel.

Bleikvasslia. 28. januar 2020.

Åge Mastervik