<strong>Foto: </strong>
. Foto: Bilde 1 av 4
<strong>Foto: </strong>
. Foto: Bilde 2 av 4
<strong>Foto: </strong>
. Foto: Bilde 3 av 4
<strong>Foto: </strong>
. Foto: Bilde 4 av 4

Næring i minus

Med et samlet underskudd på drøyt 24 millioner ble 2017 tilsynelatende et svakt år for næringslivet i Hemnes. Bak tallene skjuler det seg imidlertid mange positive tall.

To selskap har underskudd som til sammen utgjør 27,4 millioner, tar vi med de ti svakeste kommer vi opp i nesten 50 millioner. Dermed kan de 148 øvrige bedriftene fordele et overskudd på 25 millioner mellom seg. De oppgitte tallene er før skatt, og inkluderer bare selskap som har plikt til å sende inn regnskap til Brønnøysundregistrene. Det er derfor mange bedrifter som faller utenfor, i første rekke bønder som er registrert som enkeltmannsforetak.

Verst ut regnskapsmessig kommer Trenor Vinduer. I sitt aller siste driftsår før selskapet ble fusjonert inn i Natre Vinduer, og forsvinner som egen enhet, endte de opp med et underskudd på 17,7 millioner. I årsberetningen oppgis det at årsresultatet er påvirket av engangseffekter i samband med fusjonen. Bedriften ble i 2017 solgt fra Odd Erik Larsen til Natre Vinduer for en uoppgitt salgssum. I regnskapene til Natre Vinduer er aksjeposten bokført med 10,9 millioner kroner.

Gode tider

Det har vært svært høy aktivitet i anleggsbransjen i distriktet over flere år, både gjennom veipakke Helgeland og Statkrafts renoveringer. De lokale bedriftene i næringen topper da også listen over inntjening, Rune Vasdal AS og Johansen Maskin AS har begge et overskudd på drøyt 3 millioner. Andre som gjør det godt er Entrepnor, bedriften som ga opp å etablere seg i Hemnes etter å ha ventet lenge på egnet tomt. De har nå etablert seg i Rana, men har fortsatt kontoradresse i Hemnes.

Det er et kjent faktum at høy omsetning ikke nødvendigvis gir overskudd. Dette blir godt synliggjort når vi sammenstiller omsetningstallene med resultat. Trenor Vinduer er den bedriften med suverent høyest omsetning, tett under 100 millioner, men endte altså opp med et solid underskudd. Det samme gjelder for Bleikvassli Gruber, en omsetning på 70,7 millioner endte opp med et underskudd på 9,8 millioner. Også Haneseth Rørco som Hoff Holding Helgeland som begge er å finne på listen over selskap med høyest omsetning endte opp med underskudd på henholdsvis 2,3 og 7,9 millioner. Fire av bedriften på topp 10-lista på omsetning har dermed et samlet underskudd på nesten 40 millioner.

Tapte driftsavtaler

Samlet har selskapene betalt ut 226 millioner i lønn, dette tallet omfatter også arbeidsgiveravgift og har en samlet omsetning på 741 millioner. Dette er faktisk en nedgang i omsetning fra 2016 på drøyt 140 millioner, etter flere år med god vekst. Størst nedgang i omsetning har Hoff Holding Helgeland, med 55 millioner. Bedriften har hovedsakelig drevet asylmottak for UDI, det er bortfall av driftsavtaler som er årsaken til den store omsetningssvikten. I 2016 opplevde bedriften en enorm vekst, da økte omsetningen med 66,7 millioner, noe som resulterte i et overskudd på 2,5 millioner. Dette er en uforutsigbar bransje, omsetningen avhenger av strømmen av flyktninger, etter at regjeringen strammet til regelverket ble tallene for 2017 svært dårlige.

Selskapene i Hemnes eier samlet verdier for 731 millioner. Dette er finansiert med en egenkapital på 199 millioner, eller 27 prosent. Dette er pene tall, og er et klart signal på at næringslivet i kommunen er solid.

Skjulte tall

Tallene har ikke med offentlig virksomhet, eller selskaper som har aktivitet i Hemnes, men har en annen kontorkommune. Dette betyr at den aller største verdiskapningen i Hemnes ikke er med, vannkraft, og heller ikke kommunens største arbeidsgiver, Hemnes kommune. Verken Nortura eller bedriftene som er lokalisert sammen med Nordvik på Bjerka er med ettersom de bare er avdelinger i større selskap. Samme skjebne lider Prix på Bjerka og Hemnesberget som er en del av Coop Helgeland mens butikkene i Korgen og Bleikvasslia tilhører Coop Korgen, og dermed hører hjemme i Hemnes.

Stadig flere

Antall bedrifter i Hemnes øker jevnt og trutt. Om vi tar med enkeltmannsforetak, offentlig virksomhet og selskap med avdelinger i Hemnes var det pr årsskiftet 452 foretak registrert. Hele 274 av disse er oppgitt å ikke ha ansatte, ett forholdstall som er nokså likt landsgjennomsnittet. Dette kan være enkeltmannsforetak der bare innehaver jobber, typisk innen landbruket, eller det kan være såkalt «sovende», for eksempel enkeltmannsforetak som ikke er slettet etter at virksomheten ble innstilt. Den typiske hemnesbedriften har 10 ansatte, om vi trekker bort foretakene uten ansatte.

Disse tallene viser at antall sysselsatte i Hemnes har økt utover 2000-tallet, på tross av at en rekke arbeidsplasser er borte, både i offentlig og privat sektor. Statkraft Energi står registrert med to avdelinger, Røssåga Kraftverk og administrasjon samt Bjerka Settefiskanlegg, totalt er det oppgitt 43 ansatte. For noen tiår siden var disse tallene betydelig høyere, mange stillinger er enten automatisert, innleid eller flyttet ut av kommunen.

Næring i Hemnes

Vi har slått sammen alle regnskapstall fra aksjeselskap registrert i Hemnes.

Regnskapstallene for aksjeselskap er offentlige, men det er selskapene selv som rapporterer inn. I tillegg til regnskapstall har vi sett på en rekke statistikker for å se den lokale utviklingen. Dessverre er det en del forsinkelser i rapporteringene, dette gjør at vi i stor grad må benytte tall fra 2017.