Petter M. Yksnøy skriver i leserinnlegget at han mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side.
Ved området der deponi Bleikvassli var tenkt lagt. Petter M. Yksnøy skriver i leserinnlegget at han mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side. FOTO: Stein Arve Kongsdal

– Jeg mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side

Gleden var stor i fjor når det endelig så ut til og kunne bli noen form for drift i Bleikvassli igjen. En stor aktør har sett for seg muligheten til å etablere nye arbeidsplasser, ikke bare i Hemnes kommune, men i Gruva i Bleikvassli!

Det er et samfunnsansvar av rang Corr har valgt å ta på seg. Ikke bare videre utvikling av en glemt bygd, men også ansvaret og forvaltningen av farlig avfall. I sammendraget fra reguleringsplanen står det: «Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å motta, behandle og deponere forurensende masser i området tilhørende A/S Bleikvassli Gruber».

Arealet som har blitt foreslått regulert omfatter Bleikvassli gruver og et område utover Huarneset innenfor næringsareal avsatt i kommuneplanen. Det var også foreslått et areal som lå utenfor planen for næringsformål i dalsøkket nordøst for hovedarealet sør for Rapliåsveien. Hensikten med det var å ha nok framtidig areal til deponi og å kunne benytte et tjern til prosessvann. Det er dette som er det såkalte planområdet.

For en vanlig dødelig mann med hjerte for bygda han bor i, var optimismen stor da jeg forsto at dette var noe kommunen faktisk var positiv til! Jeg kunne kanskje sagt at gleden var kort, men det var relativt mye byråkrati som skulle til. Nå ett år etter at «forslag til planprogram» ble levert oss berørte i nærområdet, kom beskjeden om at planene har blitt stoppet.

Dette er et innlegg jeg skriver i frykt for å bli misforstått. Hele mitt voksne liv har jeg forfektet at ingen er mindre verdt enn andre. Jeg har tatt innover meg hvordan Norge har behandlet urbefolkningen, og har blitt skremt over hvordan dette landet har behandlet dem. Men jeg mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om sidejeg mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side også i dette tilfellet.

Det virker som om noen har litt for mye makt med tanke på hvordan næringsutvikling skal kunne gro i en liten bygd som Bleikvassli. Tydeligvis har forhandlingene mellom næringsaktørene ført til enighet. Det påstås at disse planene kommer i veien for reindriften.

Det finnes jo kart å få tak i for å se hvor reinbeitene er til alle årstider. Det kan se ut som om beiteområder er regulert i områder som vårbeite, høstvinterbeite og vinterbeite. Det som er påfallende, er jo at ingen noen gang har sett rein gå der oppe rundt gruvene? Og i hvert fall ikke i foreslått planområde.

Jeg synes det er synd at reindriftsnæringa her oppe ikke klarer å prøve å se bygdas beste. Det er snakk om faste arbeidsplasser og økt bolyst for nye innbyggere i en bygd som trenger ny næring.

Jeg vil alltid være beredt til å kjempe for den bygda jeg har lært å bli så glad i. Så fra min side er IKKE denne kampen over enda.

Petter M. Yksnøy